admin@aigaforum.com
ethioadvocate
Links
Home
አማርኛ/ትግርኛ
Mission
Audio/Video
Live TV
Archive
http://www.aigaforum.com/geez-index.php

?? ???? ?? ?? ???!
??? ??/???/12-30-16አራምባና ቆቦ!
ኢብሳ ነመራ 12-28-16


ስለ ዴሞክራሲ ሞተ
ተፊሪ መኮንን 12-27-16
አባ መላኩ 12-26-16

ርዕዩተ-ዓለም መራሹ ጫጫታ
ቶሎሳ ኡርጌሳ 12-25-16የፅንፈኛው ዲያስፖራ የተሳሳተ ሥሌት
ወንድይራድ ኃብተየስ 12-24-16

ዘላቂ መፍትሄ ለትኩስ ሀይል
ንግስት ፍስሀጺዮን 12-24-16የሴቶች እኩልነት ትናንት እና ዛሬ
ከሀይለማሪያም ወንድሙ 12-21-16


የልማት ባንካችን ብልሹ አሰራር ይታረም !!
ታማኝ ይበልጣል-ካፋ ዞን ሺሼእንዴ ከተማ 12-19-16

አባይ ከልማት ተጠቃሚነት ባሻገር
ወንድይራድ ኃብተየስ 12-16-16

የታገሰ ማር ይበላል!
ብ. ነጋሽ 12-16-16

ላሉታ ኮንቲንዋ
አሜን ተፈሪ 12-14-16

ከእውነታ የተጣላ አቋም
ኢብሳ ነመራ 12-14-16

የጥልቀታዊው ተሀድሶ ትንታኔ
ይነበብ ይግለጡ 12-13-16
ያንኪ ጎ ሆም
አሜን ተፈሪ 12-09-16


"መዓረየ" ሓዱሽ ልሳን እዚ ዘበን!
ብኣቤል ጉዕሽ (ጋዜጠኛ) 12-08-16


ከብተና ያዳነ ህገመንግስት
በስንታየሁ ግርማ 12-2-16


ናይ ድጋፍ ደብዳቤ
ንሕና ተጋሩ ነበርቲ ስዊዘርላንድ 12-01-16===========
Archives
===========
Full Website